Sveikatos priežiūros įstaigų visuotinės kokybės vadybos sistema

Kodas
KMU753
Studijų kryptis
Visuomenės sveikata
Vykdymo būdas
Mišrus (nuotolinis ir nenuotolinis)
Apimtis valandomis
24val.
Skirtas
visų specialybių gydytojams
asmens sveikatos priežiūros įst. vadovams
medicinos auditoriams
sveikatos vadybininkams
Kaina asmeniui
250.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Svarbu
Prašome nemokėti iš anksto už kursus. Kvietimus / išankstines sąskaitas apmokėjimui išsiųsime pasibaigus registracijai į kursus.
Programą teikiantis darbuotojas
Prof. dr. Skirmantė Sauliūnė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Viso valandų
0.00
Programos aprašymas (santrauka)

Tobulinimo programos metu nagrinėjama šiuolaikinė sveikatos priežiūros kokybės vadyba, visuotinė kokybės vadyba, sveikatos priežiūros kokybės vertinimo metodai bei jų taikymas, vidaus medicininis auditas bei jo taikymas. Didelis dėmesys skiriamas kokybės vadybos sistemų diegimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose nagrinėjimui, pacientų saugai, korupcijos prevencijai sveikatos priežiūroje bei medicinos etikos pagrindams.

Paskaitos
1. Naujas požiūris į kokybės vadybą, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės svarba (1,5 val.). Paskaitoje pagrindžiama sveikatos priežiūros paslaugų kokybės svarba ir būtinybė, suteikiama žinių apie kokybės vadybos sąvoką.
2. Sveikatos priežiūros kokybės dimensijos. Sveikatos priežiūros kokybės koncepcija, vertinimas, galimos nepakankamos kokybės priežastys (1,5 val.). Pristatomos ir aptariamos sveikatos priežiūros kokybės dimensijos, sveikatos priežiūros kokybės koncepcija, vertinimo kriterijai ir būdai, dažniausios nepakankamos sveikatos priežiūros paslaugų priežastys.
3. Sveikatos priežiūros personalo motyvavimo ir bendradarbiavimo svarba gerinant paslaugų kokybę (1,5 val.). Paskaitoje pristatomos ir aptariamos sveikatos priežiūros personalo motyvavimo teorijos ir galimybės bei motyvavimo ir bendradarbiavimo svarba gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.
4. Visuotinė kokybės vadyba ir jos įgyvendinimo sveikatos priežiūroje galimybės. Kokybės vadybos metodų taikymas (1,5 val.). Pristatomi ir aptariami asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo aspektai bei visuotinės kokybės vadybos principų taikymo svarba sveikatos priežiūroje, pristatomas teisinis sveikatos priežiūros kokybės reglamentavimas.
5. Kokybės politikos nustatymas ir tikslų formulavimas (1,5 val.). Aptariami svarbiausi sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politikos formavimo ir nustatymo aspektai, kokybės politikos tikslų formulavimas.
6. Kokybės užtikrinimo ir kokybės gerinimo sąvokos ir jų skirtumai (1,5 val.). Supažindinama su pagrindinėmis kokybės užtikrinimo ir kokybės gerinimo sąvokos bei jų skirtumais.
7. Nepageidaujami įvykiai bei jų valdymas, pacientų saugos užtikrinimas (1,5 val.). Nagrinėjama pacientų sauga bei jos užtikrinimas sveikatos priežiūroje, kitų šalių patirtis pacientų saugos valdyme, asmens sveikatos duomenų apsauga, aptariama asmens sveikatos duomenų apsaugos svarba bei teisinė aplinka jai užtikrinti; nepageidaujami įvykiai, jų svarba, priežastys ir valdymas bei teisinė aplinka.
8. Korupcijos prevencija sveikatos priežiūroje (1,5 val.). Paskaitoje pristatoma korupcijos sąvoka, teisės aktai, reglamentuojantys korupcijos prevenciją Lietuvoje, korupcijos problema sveikatos priežiūroje Lietuvoje ir pasaulyje, efektyvios priemonės korupcijos prevencijai ir mažinimui.
9. Medicinos etikos pagrindai (1,5 val.). Paskaitoje aptariami medicinos etikos pagrindai, medicinos etikos vaidmuo ir apribojimai užtikrinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Praktikos darbai
1. Sveikatos priežiūros kokybės dimensijos. Sveikatos priežiūros kokybės koncepcija, vertinimas, galimos nepakankamos kokybės priežastys (1,5 val.). Nagrinėjamas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimas bei nepakankamos kokybės priežastys asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
2. Visuotinė kokybės vadyba ir jos įgyvendinimo sveikatos priežiūroje galimybės. Kokybės vadybos metodų taikymas (1,5 val.). Praktiškai nagrinėjami kokybės vadybos metodų praktinis taikymas bei jų svarba asmens sveikatos priežiūroje ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo aspektai bei visuotinės kokybės vadybos principų taikymas.
3. Kokybės rodikliai ir jų matavimas vertinant struktūrą, procesą ir rezultatą (1,5 val.). Praktiškai analizuojami ir vertinami kokybės rodikliai struktūros, proceso ir rezultato įvertinimui.
4. Nepageidaujami įvykiai bei jų valdymas, pacientų saugos užtikrinimas (1,5 val.). Nagrinėjamos rizikos valdymo procedūros sveikatos priežiūros įstaigose, nepageidaujamų įvykių sveikatos priežiūroje registravimo galimybės ir svarba.
5. Vietinis medicininis auditas (3 val.). Nagrinėjamas vidaus medicininio audito planavimas, atlikimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
6. Pacientų teisių užtikrinimo galimybės. Pacientų teisių pažeidimo atvejai (1,5 val.). Praktiškai nagrinėjamos situacijos apie pacientų teisių užtikrinimą bei jų pažeidimą sveikatos priežiūroje.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Loreta Marmienė 8 8
Kristina Astromskė 4 4
Papildoma informacija

Šiuolaikiniam sveikatos profesionalui ar sveikatos vadybininkui, o ypač sveikatos priežiūros įstaigos vadovui, būtinos ne tik bazinės sveikatos priežiūros vadybos, sveikatos priežiūros sistemos ir jos finansavimo, įstaigų finansų vadybos, žmogiškųjų išteklių valdymo ir kt. vadybos žinios bei kompetencijos, bet ir pastovus šių žinių atnaujinimas. Vadovaujantis 2015 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-667 „Dėl Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (TAR, 2015, Nr. 8844) asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų privalomas kvalifikacijos tobulinimas per penkerių metų laikotarpį turi sudaryti ne mažiau kaip 72 val., iš jų ne daugiau kaip 24 val. gali būti įgytos savišvietos būdu pagal skirtingų kvalifikacijos tobulinimo programų rekomenduojamas temas. Šiuo įsakymu taip pat numatoma, kad įstaigų vadovai, nebaigę įsakyme nurodytų sveikatos vadybos magistrantūros studijų bei turintys mažesnę kaip 5 metų vadovavimo įstaigai darbo patirtį, privalo per vienus metus nuo paskyrimo į pareigas dienos išklausyti ne mažiau kaip du (48 val.) kvalifikacijos tobulinimo programos modulius. Vienas iš rekomenduojamų modulių yra „Sveikatos priežiūros įstaigų visuotinės kokybės vadybos sistema“.
Ši tobulinimo programa skirta ir medicinos auditoriams, nes Remiantis Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-1296 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo, nuo 2020 m. gegužės 1 d. asmens sveikatos priežiūros įstaigų vidaus medicininio audito padalinio vadovas, įgaliotas asmuo arba fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis vidaus medicininio audito veiklą pagal sutartį turi būti pabaigęs ne mažiau kaip 48 val. trukmės, tobulinimo kursus.

Tobulinimo programa taip pat skirta visų specialybių gydytojams, norintiems suprasti pagrindinius sveikatos priežiūros kokybės vadybos principus, besidomintiems sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo naujovėmis ir/ar siekiantiems ugdyti kokybės vadybos metodų vadybines kompetencijas sveikatos priežiūros srityje. Šią tobulinimo programą organizuoja ir mokymus vykdo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos vadybos katedra kartu su VšĮ Sveikatos vadybos centru.

Tobulinimo programos tikslas - plėsti sistemines žinias bei įgūdžius apie sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, jos dimensijas, vadybą bei politiką, supažindinti su visuotinės kokybės vadybos principų ir metodų taikymu sveikatos priežiūros praktikoje, vidaus medicininio audito organizavimu, išnagrinėti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo ir kokybės sistemų diegimo galimybes sveikatos priežiūroje.

Kontaktai:
administratorė doc. Snieguolė Kaselienė: tel. 837 327343, 8682 49063, el. p. skaseliene@gmail.com;
vadovė prof. Skirmantė Sauliūnė: tel. 8687 24996, el. p. skirmante.sauliune@gmail.com