Socialinės farmacijos ir farmakologijos naujienos.

Kodas
KMU383
Studijų kryptis
Farmacija
Studijų tipas
Nuotolinės
Apimtis valandomis
72val.
Apimtis kreditais
3.00
Išduodamas pažymėjimas
taip
Skirtas
farmacijos specialistams
Kaina asmeniui
391.00Eur
Programą teikiantis darbuotojas
Prof. dr. Jurga Bernatonienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
1.1. Farmacinės veiklos teisinis reglamentavimas. 4.00 val.
1.2. Farmacijos vystymosi apžvalga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. 2.00 val.
1.3. Farmacinė licencijuojama veikla. 4.00 val.
1.4.Farmacinė rūpyba vaistinės kokybės valdymo sistemoje. 4.00 val.
1.5. Vaistų kokybės kontrolė vaistinėje. Racionalaus vaistų vartojimo aspektai. 2.00 val.
1.6. Sveikatos priežiūros etika. 4.00 val.
1.7. Darbo santykių teisinis reglamentavimas. 2.00 val.
1.8. Farmacijos specialisto darbo pobūdžio kaita. Vaistas ir žmogus lietuvių tautinėje vaistininkystėje. 2.00 val.
2.1. Sociofarmakologinės vaistų vartojimo problemos. Vaistų tarpusavio sąveika. 2.00 val.
2.2. Infekcinių ligų apžvalga, infekcijos šaltinis, užsikrėtimo keliai ir būdai. 4.00 val.
2.3.Gydymo antibiotikais principai, motyvuotas ir racionalus gydymas antibiotikais, sąveika su kitais vaistais. 4.00 val.
2.4. Rinktiniai geriatrijos klausimai: diagnostika, gydymas, pacientų priežiūra, prevencijos galimybės. 4.00 val.
2.5. Krūtinės skausmų diagnostikos ypatumai vaistininko darbo praktikoje. 2.00 val.
2.6. Klinikinė imunologija. 2.00 val.
2.7. Metabolinio sindromo rizikos veiksniai ir profilaktikos galimybės. 4.00 val.
2.8.Apiterapijos bei preparatų iš bičių produktų panaudojimo galimybės žmonių sveikatinimui api-preparatų vartojimo perspektyvos. 2.00 val.
3.1. Pagrindiniai vaistų technologijos klausimai. 4.00 val.
3.2.Vaistų gamyba Lietuvos įmonėse ir vaistinėse. 2.00 val.
3.3. Ekstemporalių preparatų gamyba. Vaistininko praktika gamybinėje laboratorijoje. 4.00 val.
4.1. Farmakognozijos rinktiniai klausimai. 4.00 val.
4.2. Biologiškai veiklių junginių ir augalinės žaliavos farmakologinės savybės ir vartojimo ypatumai. 4.00 val.
5.1. Pagrindiniai homeopatijos principai ir kompleksinių homeopatinių preparatų parinkimo ir taikymo ypatybės. 4.00 val.
5.2. Homeopatinių vaistų gamyba. 2.00 val.
6. Pasirengimas farmacinių teorinių ir praktinių žinių vertinimui ir testavimas kompiuterinės apklausos būdu.
Viso valandų
72.00
Kurso programos temų aprašymas

Mokymo ir mokymosi metodai – informaciniai ir praktiniai.
dalyko apimtis nurodoma akademinėmis valandomis, iš jų:
2/3 teorinė dalis – paskaitos*,
1/3 pratybos ir savarankiškas darbas su metodine medžiaga,
literatūros analizė, diskusija grupėje.
*teorinis kursas dėstomas auditorijose gali būti derinamas su nekontaktinėmis valandomis, naudojant elektronines priemones*
Dėstomos temos pagrįstos tobulinamų farmacijos specialistų veiklai keliamais reikalavimais:
– Apžvelgti ir supažindinti farmacijos specialistus su pagrindiniais farmacinės srities teisės aktais, sveikatos priežiūros etikos pagrindiniais principais, kokybišką farmacinių paslaugų teikimą įvertinant kaip dalį įgyvendinamos sveikatos politikos.
- Analizuoti farmacijos specialisto veiklos, farmacinės rūpybos, diegimą ir jo galimybes, akcentuojant farmacinės rūpybos elementų ir visumos svarbą farmacijoje.
– Supažindinti farmacijos specialistus su socialinės farmacijos, farmacinės rūpybos, vaistų gamybos ir analizės, farmakologijos bei farmakognozijos naujienomis, ypatumais ir pritaikymu farmacinėje praktikoje, remiantis farmacinės etikos reikalavimais.
– Supažindinti farmacijos specialistus su farmacijos vystymosi tendencijomis, naujausiais farmacijos praktikos pasiekimais bei naujų problemų farmacijos praktikoje sprendimo galimybėmis ir būdais.
– Bendrosios ir klinikinės farmakologijos naujienos, mokslo pasiekimai, nauji vaistai, etiniai ir teisiniai jų vartojimo aspektai. Vaistų sąveikos ir klinikinės farmakoterapijos pagrindai, vidinės ir išorinės sąlygos, turinčios poveikį vaistų gydomajam ir šalutiniam veikimui. Vaistinių augalų panaudojimo galimybės medicinos praktikoje.
– Supažindinti farmacijos specialistus su naujausiais vaistų chemijos duomenimis apie vaistų cheminės struktūros ir biologinio aktyvumo ryšį, vaistų klasifikaciją, vaistų chemines savybes, sąveiką bei jų pritaikymą vaistų kokybės įvertinimui įvairiais farmakopėjiniais ir kitais analizės metodais. Suteikti vaistininkams teorinių ir praktinių žinių apie vaistų gamybą, jų kokybę, standartizavimą, įpakavimą, laikymą ir gamybos tobulinimą.
– Geros vaistinių praktikos nuostatų studijos, analizė ir išvados. Pagalba vaistininkui Geros vaistinių praktikos kūrimo ir naudojimo procese, padedant suprasti Geros vaistinių praktikos įdiegimo svarbą, kai prioritetas – farmacinė paslauga.
– Suteikti gebėjimą išlaikyti pakankamą profesinę kompetenciją, atnaujinant žinias, mokantis visą gyvenimą.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Liucijus Ambraška 6 2
Arūnas Savickas 10 4
Raimondas Radžiūnas 4 2
Jurga Bernatonienė 10 4
UGNĖ GENIENĖ 4
Nijolė Savickienė 10 4
Jurgita Knašienė 6 2
Tauras Antanas Mekas 2
Jurgita Daukšienė 2
Loreta Kubilienė 4 2
Tobulinimosi kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)

Vertinimo metodai ir forma: teorinių ir praktinių žinių vertinimo testas, skirtas įsisavintų žinių patikrinimui kompiuterinės apklausos būdu.
Vertinimo trukmė – 2 ak. valandos.
Vertinimo sistema ir kriterijai:
- Farmacijos specialistas (vaistininkas ar vaistininko padėjėjas) turi atsakyti į testo klausimus iš dėstytojų parengto klausimyno dalykų: farmacinio darbo organizavimo (socialinės farmacijos), bendrosios vaistų ir vaistinės vaistų technologijos, farmakognozijos, farmakologijos ir farmacinės chemijos. Vaistininkus, dirbančius farmacinėse įmonėse yra galimybė testuoti iš pramoninės vaistų technologijos klausimų.
- Vertinant vaistininko teorines žinias, atsitiktine tvarka išrenkama (pateikiama) 100 klausimų, vertinant vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teorines žinias –pateikiama 80 klausimų.
- Minimalus (užskaitomas) teisingai atsakytų testo klausimų skaičius:
vaistininkui – į 60 klausimų (60%),
vaistininko padėjėjui – į 48 klausimus (60%).
- Neišlaikius testo reikiamu rezultatu, yra suteikiama pakartotinio vertinimo (testavimo) galimybė ne anksčiau kaip po septynių kalendorinių dienų.

Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Savarankiško darbo metu farmacijos specialistas (vaistininkas ar vaistininko padėjėjas-farmakotechnikas) privalo:
- apžvelgti ,,internetinėse“ svetainėse skelbiamus farmacijos specialistams Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie SAM, Valstybinės ligonių kasos prie SAM norminius aktus ir kitą naujausią informaciją;
- Lietuvos Respublikos Seimo puslapyje vaistininkai turi susipažinti su Europos Parlamento ir Tarybos naujausiomis direktyvomis bei rekomendacijomis dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų, su LR norminiais aktais bei kitais lydinčiais dokumentais, reglamentuojančiais atskirus farmacinių paslaugų teikimo etapus (vaistų gamybą, didmeninį vaistų platinimą, mažmeninę prekybą vaistais, farmacinės rūpybos elementus ir t. t.) susipažinti su ES šalių farmacinės veiklos rodikliais;
- farmacijos specialistas privalo išanalizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų farmacijos srityje atitikimą ES direktyvoms;
- pasirengti teorinių žinių vertinimui iš šių pagrindinių kursuose nagrinėtų farmacijos srities dalykų pagal kursų dėstytojų parengtą metodinę medžiagą (klausimyną): farmacinio darbo organizavimo, vaistų technologijos (vaistinės vaistų technologijos ir bendrosios vaistų technologijos, gali būti ir pramoninės vaistų technologijos), farmakognozijos, farmakologijos ir farmacinės chemijos.
Baigiamasis testas - farmacijos specialisto, išklausiusio programą, gebėjimų ir žinių vertinamas testu kompiuterinės apklausos būdu iš pagrindinių dėstytų farmacijos dalykų: farmacijos organizavimo (socialinės farmacijos), farmacinės chemijos, vaistų technologijos, farmakologijos, farmakognozijos. Baigiamoji apklausa atspindi tobulinimo rezultatą ir dėstytų dalykų įsisavinimą bei sąsajas.

Atvykstant reikia turėti

1. asmens dokumentą,
2.duomenis:darbovietės ir (ar) asmens adresą, kontaktinį telefoną, el. paštą.
3. diplomo, įrodančio vaistininko ar vaistininko padėjėjo kvalifikaciją, duomenis: Nr., baigimo datą.
4. Vaistinės (įmonės) rekvizitus.

Papildoma informacija

*pagal asmeninį poreikį programoje gali būti išklausytas nepilnas 48 kursas.
*teorinis kursas dėstomas auditorijose gali būti derinamas su nekontaktinėmis valandomis naudojant elektronines priemones.

Literatūra

Pagrindinė literatūra:
1. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas ir jo pakeitimo įstatymai. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Nr. X-709, 2006-06-22. Galiojanti suvestinė redakcija 2018-08-01–2018-10.31.
2. Dėl farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ir farmacinės veiklos licencijų formų patvirtinimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas Nr. 1191, 2006-11-30 ir jo pakeitimo nutarimai. Galiojanti suvestinė redakcija 2017-04-04.
3. Dėl vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teisių ir pareigų paskirstymo aprašų patvirtinimo. LR SAM įsakymas 2007-03-26 Nr. V-197. Galiojanti suvestinė redakcija 2016-07-01.
4. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas ,,Dėl vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 2006 m. lapkričio 28 d. Nr. V-1012 ir pakeitimo įsakymai. Galiojanti suvestinė redakcija 2016-12-30.
5. Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių.LR SAM 2003 07 11 įsakymas Nr. V- 450 ir jo pakeitimo įsakymai. Galiojanti suvestinė redakcija 2018-02-24.
6. Dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo. LR SAM 2006 12 13 įsakymas Nr. V-1051 ir jo pakeitimo įsakymai Galiojanti suvestinė redakcija 2014-11-01.
7. Vaistų žinynas. Vaistų žinios. Vilnius, 2018.
8. Z.Barsteigienė, R.Benetis, D.Burdulis, A.Lukošius, O.Ragažinskienė, L.Raudonė, N.Savickienė, S.Trumbeckaitė. Farmacinės botanikos ir farmakonozijos sąvokos. LSMU Leidybos namai, 2016.
9. Albinas Naudžiūnas, Loreta Kubilienė, Raimondas Radžiūnas ir kt. Farmacinės paslaugos klinikiniai konsultavimo pagrindai. LSMU Leidybos namai, 2014.
10. Vilma Gudienė. Socialiniai Lietuvos farmacijos bruožai XIXa.- XXa. pirmoji pusė. LSMU Leidybos namai. 2017.
11. Farmacinės rūpybos vadovas: farmacijos specialisto pokalbio su pacientu algoritmai. Baltijos idėjų grupė, 2016.
12. A. Baranauskas, R. Radžiūnas, V. Skyrius. Socialinės Farmacijos klausimai. LSMU Leidybos namai, 2017.
13. A. Savickas, J. Bernatonienė, K. Ramanauskienė ir kt. Vaistinės vaistų technologijos. Laboratoriniai darbai. LSMU Spaudos namai, 2011.
14. A.Savickas, G.Kasparavičienė, K.Ramanauskienė ir kt.. Vaistų technologijos skaičiavimai.
LSMU leidybos namai, 2013.
15. European Pharmacopoeia. 2018.
16. Europos parlamento ir tarybos direktyva 2013/55/ES 2013 m. lapkričio 20 d. Dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas (ES) Nr.1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos sistemą (IMI reglamentas).
17. A. Naudžiūnas, S. Sadauskas, A. Unikauskas ir kt. Vidaus ligų pagrindai farmacininkams. Vitae Litera, 2010.
18. Albinas Naudžiūnas, Saulius Sadauskas, Alvydas Unikauskas, Palmira Leišytė ir kt.
Vidaus ligų diagnostikos pagrindai. Vitae Litera, 2013.
19. V.Lapinskas, Ž.Visockienė. Antidiabetinių vaistų sąveikos pagrindai. Vilnius, Vaistų žinios, 2016.
20. D.Jatužis, V.Lapinskas, A.Vaitkevičius. Neurologinių vaistų sąveikos pagrindai. Vilnius, Vaistų žinios, 2017.
21. Arvydas Milašius, Giedrė Sakalauskienė, Valdas Liukaitis, Edgaras Stankevičius. Autonominę nervų sistemą veikiančių vaistinių preparatų farmakodinamika ir farmakokinetika. LSMU Leidybos namai, 2014.
22. Rang & Ritter & Flower & Henderson. Rang & Dale's Pharmacology, 8th Edition. Churchill Livingstone, 2015.
23. Geriatrija: vadovėlis / Vita Lesauskaitė, Gytė Kučikienė, Jūratė Macijauskienė ; [sudarytoja Vita Lesauskaitė] Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2017.
24. Širdies ligos. Adrian Chenzbraun. Vaistų žinios, 2013.
25. Informacija sergantiesiems širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis (dalinamoji medžiaga). Silvija Valdonė Valiūtė. Leonas Valius. Vitae Litera, 2016.
26. Šeimos medicinos vadovas (2-as leidimas). Leidėjas: Nacionalinis mokymo centras, 2015.
27. V.Lapinskas, Ž.Visockienė. Antidiabetinių vaistų sąveikos pagrindai. Vilnius, Vaistų žinios, 2016.

Papildoma literatūra:
1. A.Kaikaris. Lietuvos farmacijos istorija. Atsiminimai. Kaunas, 2000.
2. Gennaro A.R. Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 19th edition (Two Vols.). Documenting and billing for pharmaceutical care services. 2018.
3. Maes KA, Studer H, Berger J, Hersberger KE, Lampert ML. Documentation of pharmaceutical care: Validation of an intervention oriented classification system. J Eval Clin Pract. 2017 Dec;23(6):1425-1432.
4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro į s a k y m a s ,,Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ 2002 m. kovo 18 d. Nr. 132. Galiojanti suvestinė redakcija 2013-06-27.
5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2011 m. birželio 28 d. Nr. V-
645. Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklės, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-645. Galiojanti suvestinė redakcija 2015-06-09.
6. Sveikatos priežiūros, farmacijos ir kitų specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete reglamentas, patvirtintas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato 2014 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 47-23.
7. W. Nicholson. Microeconomic Theory : Basic Principles and Extensions. South-Western College, 2012.
8. David A. Holdford . Marketing For Pharmacists. Providing and Promoting Pharmacy Services. Washington, 2015.
9. Craig W. Lindsley. Pharmacoeconomics and the Medicinal Chemist. Vanderbilt University Medical Center, United States, 2014.
10. Robert J. Cipolle, Linda M. Strand, Peter C. Morley. Pharmaceutical care practice the clinicians‘s guide. Second Edition. McGraw-Hill Companies, 2012.
11. Shane P. Desselle, David P. Zgarrick, Greg L. Alston. Pharmacy management : essentials for all practice settings. 3rd ed. New York : McGraw-Hill Medical, 2012.
12. Ian Smith Jennie Watson. Pharmaceutical Practice. 5th Edition. Churchill Livingstone, 2014.
13. Joseph T. DiPiro; Robert L. Talbert; Gary C. Yee; Gary R. Matzke; Barbara G. Wells; L. Michael Posey. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, Tenth Edition Published by McGraw-Hill Education / Medical, 2016.
14. Roger Waker, Cate Whittlesea. Clinical Pharmacy and Therapeutics. Fifth edition. Kings College London, London UK, 2012.
15. Lesley Braun Marc Cohen. Herbs and Natural Supplements, Volume 2. 4th Edition An Evidence-Based Guide. Churchill Livingstone Australia , 2014.
16. Nigel C. Veitch, Michael Smith, Joanne Barnes, Linda A. Anderson, J. David Phillipson. Herbal Medicines.London, UK: Pharmaceutical Press. 2013, 813 p. ISBN:978-0-85711-035-0.
17. Reviewed by Julia Stuart, MLS. Herbal Medicines. Fourth edition. Med Libr Assoc. 2014 Jul; 102(3): 222–223.
18. Bertram G. Katzung. Basic and Clinical Pharmacology. 12th Edition. The McGraw-Hill Companies , 2012.
19. Paul Rutter. Community Pharmacy. Symptoms, Diagnosis and Treatment. Churchill Livingstone, 2017.
20. Teresa Hopper. Mosbys’s Pharmacy Technician Principles and Practice. 3rd edition. USA, Canada, 2011.
21. Yihong Qiu, Yisheng Chen, Geoff G.Z. Zhang. (executive editors). Developing Solid Oral Dosage forms. 2nd Edition. Pharmaceutical Theory and Practice. 2016.
22. Martin Stephens (editor). Hospital Pharmacy. Pharmaceutical Press. London-Chikago 2011.
23. Richard R. Abood, Kimberly A. Burns. Pharmacy Practice and the Law. Jones & Bartlett Publishers, 2015.
24. VVKT, EMEA ir European Commision internetinės duomenų bazės: http://www.vvkt.lt/, http://www.emea.eu.int, http://pharmacos.eudra.org/.
25. Hongwen Cai, Haibin Dai, Yangmin Hu, Xiaofeng Yan and Huimin Xu. Pharmacist care and the management of coronary heart disease: a systematic review of randomized controlled trials. BMC Health Services Research 2013.
26. Pharmaceutical Regulation in 15 European Countries: Review. Health Systems in Transition, 2016; 18(5):1–118 (2016; 143 pages)
27. Consolidated Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use as amended by Directive 2002/98/EC, Directive 2004/24/EC and Directive 2004/27/EC,Directive 2011/62/EU and Directive 2012/26/EU,
28. Geriatric Medicine: An Evidence-Based Approach, Fourth Edition, Springer Nature Switzerland AG. 2018.
29. Apie proto sveikatą ir jos sutrikimus./ Dainius Pūras. 2-asis leid. Vilnius, 2015.
30. Bendravimo psichologija šiuolaikiškai.: [vadovėlis aukštosioms mokykloms] / Rosita Lekavičienė, Zita Vasiliauskaitė, Dalia Antinienė, Junona Almonaitienė. Vilnius, 2013.
31.Vaistų knyga gydytojams ir farmacininkams 2017 m. Vilnius. Vaistų žinios, 2017.
32. Lina Nertby Aurell, Mia Clase. Food pharmacy. Maisto farmacija. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
33. Z.Barsteigienė, R.Benetis, D.Burdulis, A.Lukošius, O.Ragažinskienė, L.Raudonė, N.Savickienė, S.Trumbeckaitė. Farmacinės botanikos ir farmakonozijos sąvokos. LSMU Leidybos namai, 2016.
34. Vilma Gudienė.Socialiniai Lietuvos farmacijos bruožai XIXa.- XXa. pirmoji pusė. LSMU Leidybos namai. 2017.
35. Farmacinės rūpybos vadovas : farmacijos specialisto pokalbio su pacientu algoritmai. Baltijos idėjų grupė, 2016.
36. John S. Wilson, Lynn L. Estes. Mayo Clinic Antimicrobial Therapy: Quick Guide 3rd Revised edition. Oxford University Press, 2018.
37. Ram I. Mahato , S. Narang. Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery, Third Edition: Revised and Expanded 3rd New edition. Apple Academic Press Inc. 2017.
38. Nicola Stoner , Philip Wiffen, Melanie Snelling, Marc Mitchell. Oxford Handbook of Clinical Pharmacy 3rd Revised edition . Oxford University Press, 2017.
39. Mari J. Wirfs. APRN's Complete Guide to Prescribing Drug Therapy 2019 , 2019 ed. Springer Publishing Co, 2018.
40. Lesley Braun Marc Cohen. Essential Herbs and Natural Supplements 1st Edition. Elsevier Australia, 2017.
41. Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems Eleventh, International Edition. Lippincott Williams and Wilkins, 2018.
42. Rang & Ritter & Flower & Henderson. Rang & Dale's Pharmacology, 8th Edition. Churchill Livingstone, 2015.
43. M.D. Henry F. Chambers , M.D. George M. Eliopoulos , M.D. Andrew T. Pavia , M.D. Michael S. Saag , M.D. David N. Gilbert. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2018 48 SPI. Antimicrobial Therapy, 2018.
44. Michael Heinrich & Joanne Barnes & Jose Prieto-Garcia & Simon Gibbons & Elizabeth M. Williamson. Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, 3rd Edition. Elsevier, 2018.
45. Katzung Basic and Clinical Pharmacology 14th Edition. McGraw-Hill Education, 2018.